Cíle pro školní rok 2018/19

  1. Zefektivnit práci v rámci elektronických TK a ŽK, intenzivně působit na zákonné zástupce za účelem pravidelného využívání této po formy komunikace.
  2. Zaktualizovat vnitřní předpisy s ohledem na zavedení GDPR.
  3. Využít spolupráci s VŠ sdruženími a zapojit studenty – cizince do akce “Týden jazyků“.
  4. Stabilizovat fungování a dodržování kompetencí členů školního poradenského pracoviště. Využívat Centra kolegiální podpory napojeného na UP v Olomouci a spolupracujícího pod naším vedením s dalšími školami v Praze.
  5. Využívat finance ze strukturálních fondů EU nejen formou šablon (OPPV, PR atd.), opravit školní laboratoř pro moderní výuku přírodovědných předmětů.
  6. Připravit podklady pro projektovou dokumentaci na dostavbu 3. patra a rekonstrukci skleníku.
  7. DVPP zaměřit primárně na metody a formy práce s integrovanými žáky a na jejich hodnocení.
  8. V souladu s připravovanými změnami Školského zákona se připravit na možné úpravy a aktualizaci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“.