Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (104, personalistika, plánování, kontrolní činnost, DVPP)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (103, pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, spolupráce s VŠ, BOZP)
 • zástupce ředitele pro 0. – 4. ročník: Mgr. Petr Stránský (133, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, zápisy do 1. ročníku, kroužky, e-mailový zpravodaj, spolupráce s MŠ a KPŠ, rozvrhy asistentů)
 • zástupkyně ředitele pro 5. – 9. ročník: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (112, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, FKSP, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)

Pravidelné konzultace vedení školy: každé pondělí a středa 16:00 - 17:30 hodin.

Pravidelné konzultace všech vyučujících: každé úterý 15:30 - 16:30 hodin.

Třídní učitelé

 • přípravná třída – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Albatrosi – Mgr. Irena Červenková
 • I. Bažanti – Mgr. Václava Zajícová
 • I. Cikády – Mgr. Jitka Kašparová
 • II. Včely – Mgr. Hana Malečková
 • II. Zajíci – Mgr. Jitka Zikešová
 • II. Žirafy – Alena Kolaříková
 • III. Šídla – Mgr. Marie Bartůňková
 • III. Tučňáci – Mgr. Lenka Kabelová
 • III. Užovky – Mgr. Petr Stránský
 • IV. Opice – Mgr. Kateřina Lázničková
 • IV. Papoušci – Ing. Zuzana Kasalová
 • IV. Rosničky – Zdeňka Effová
 • IV. Sojky – Mgr. Jarmila Kloučková
 • V. Káňata – Mgr. Michal Nedelka
 • V. Lachtani – Petr Zikeš
 • V. Medvíďata – Mgr. Tomáš Mrkva
 • V. Netopýři – Mgr. Dušan Hubač, DiS.
 • VI. Housenky – Mgr. Romana Andrysíková
 • VI. Chrousti – Ing. Lenka Bílková
 • VI. Ještěrky – Mgr. Lenka Rousová
 • VII. Datlové – Mgr. Daniela Kaudersová
 • VII. Fretky – Mgr. Petra Weinholdová
 • VII. Gepardi – Mgr. Jiří Brabec
 • VIII. Andulky – Mgr. Jarmila Bartáková
 • VIII. Broučci – Mgr. Jiří Valášek
 • VIII. Cvrčci – Mgr. Jan Fialka
 • IX. Výletníci – Mgr. Bronislava Zezulová
 • IX. Žáby – Ing. Bc. Radana Široká

Netřídní učitelé

Ing. Ludmila BuráňováMgr. Daniela Mlatečková
Mgr. Radka Drahovzalová, DiS.Mgr. Ivana Nebusová
Mgr. Andrea DudrováMgr. Ladislav Pán
Bc. Pavlína JelínkováMgr. Helena Pavlovcová
Mgr. Daniel KraftMgr. Michaela Šimánková
Jan KubeIng. Ludmila Štefková
Mgr. Marianna KuzmovyčováMgr. Blanka Štěrbová
Mgr. Helena LangrováMilan Telvák
Bc. Tereza MarkováBc. Martina Tietzová

Asistenti pedagogů

 • Eva Cvrčková
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Bc. Alena Hlaváčková
 • Mgr. Václava Hřebíčková
 • Hana Ješkeová
 • Lenka Machová
 • Gabriela Pazderová DiS.
 • Markéta Pertová
 • Mgr. Taťána Sadirova
 • Tereza Seberová
 • Jana Štěpánová
 • Josef Tomáš

Specializované činnosti

 • koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (Otevřená škola, projektové středy)
 • koordinátor IKTW: Petr Zikeš (web školy, plán IKT, počítačová síť a PC zam., kopírky, info 1)
 • koordinátor IKT: Mgr. Jiří Valášek (interaktivní tabule a PC ve třídách, info 2)
 • koordinátor EV: Mgr. Jiří Brabec (ekologický program, Den Země)
 • školní knihovna a Klub mladého čtenáře: Mgr. Hana Malečková
 • učitelská knihovna: Mgr. Daniela Kaudersová
 • školní časopis: Mgr. Blanka Štěrbová, Mgr. Jiří Valášek kiwimagazin ( @ ) centrum ( . ) cz
 • školní rozhlas: Eva Cvrčková

Výchovně-vzdělávací oblasti

Koordinace práce v ročnících

 • 1. roč.: Červenková
 • 2. roč.: Malečková
 • 3. roč.: Stránský
 • 4. roč.: Lázničková

Výchovně-vzdělávací oblasti - garanti a složení komisí

 • Jazyk a jazyková komunikace (Čj, AJ, Nj, Rj, Frj, Itj, Drv, Drm, Kom a volitelné)
 • Český jazyk 1: Mgr. Hana Malečková
 • Český jazyk 2: Mgr. Daniela Kaudersová
 • Anglický jazyk 1: Mgr. Lenka Rousová
 • Cizí jazyky 2: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková
 • Matematika a její aplikace (M, Rtk)
 • 1: Alena Kolaříková
 • 2: Petr Zikeš
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Jiří Valášek
 • Člověk a jeho svět (Prk, Př, Vl): Mgr. Jitka Zikešová
 • Člověk a společnost (D, VOZ, Z): Mgr. Jan Fialka
 • Člověk a příroda (Př, Ch, Fy, Z): Mgr. Jiří Brabec
 • Umění a kultura (Hv, Vv, Drm)
 • 1: Mgr. Irena Červenková
 • 2: Mgr. Daniel Absolon
 • Člověk a zdraví (Tv, VOZ, Zdravý životní styl, Ochrana člověka za mimoř. událostí)
 • 1: Mgr. Andrea Dudrová
 • 2: Mgr. Daniel Kraft
 • Člověk a svět práce (Pcv, Výchova k volbě povolání)
 • 1: Mgr. Lenka Kabelová
 • 2: Ing. Bc. Radana Široká
 • Disponibilní hodiny (projekty, průřezová témata): Mgr. Daniela Kaudersová
 • Profil žáka 1: Mgr. Michal Nedelka
 • Profil žáka 2: Ing. Ludmila Štefková

Úkolem oblastí v čele s jejich garanty je koordinovat učivo, tvořit a upravovat tematické plány, kontrolovat plnění učebních osnov, využívat mezipředmětové vztahy, tvořit projekty, vybírat vhodné sešity, učební texty, stanovovat zásady klasifikace, organizovat soutěže a připravovat žáky k reprezentaci školy, doplňovat kabinetní sbírky. Garant předává vedení školy náměty na dílčí úpravy. Vedení školy je posuzuje z hlediska ekonomického a pedagogického. Garant koordinuje evaluační nástroje v každém ročníku, sleduje práci uvádějícího a začínajícího učitele, sestavuje plán vzájemných hospitací pro další zkvalitňování pedagogiky na škole. Všechny dílčí závěry a náměty se zapisují do sešitů porad dané oblasti.

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, ovoce do škol, rozpočty, granty
 • hospodářka: Alena Prátová (pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00)
 • školník: Roman Štěpanovský
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid a vrátnice: Petra Ajksnerová, Yvona Jalovcová, Anna Jandová, Markéta Jeřábková, Jana Karešová, Evžen Kotrbatý, Šárka Pilařová, Blanka Štolbová