Školská rada ZŠ Jižní IV, Praha 4

Jedná se o šestičlenný orgán, vymezený školským zákonem. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy a koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem (MČ Praha 4) a rodičovskou veřejností. Schází se obvykle 2-3x do roka. Školská rada pracuje ve složení 2 členové za zřizovatele, 2 členové za zákonné zástupce dětí a 2 členové za pedagogy školy:

Za zřizovatele:Za zaměstnance školy:Za nezletilé žáky školy:
Bc. Jan Schneider - předsedaMgr. Bc. Daniel Absolon Radek Valter
Mgr. Lukáš KauckýHana MalečkováDaniela Klímová
jménoe-mail
Bc. Jan Schneiderjanschneider ( @ ) centrum ( . ) cz
Mgr. Lukáš Kauckýlukaskaucky ( @ ) seznam ( . ) cz
Radek Valterradekter ( @ ) gmail ( . ) com
Daniela Klímováklima ( @ ) cbox ( . ) cz
Mgr. Bc. Daniel Absolondabsolon ( @ ) zsjizni ( . ) cz
Mgr. Hana Malečkováhmaleckova ( @ ) zsjizni ( . ) cz

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Praha 4, Jižní IV. 10/1750

1. zasedání dne 3. 10. 2017

Přítomni: Ing. J. Schneider, Mgr. Bc. D. Absolon, Mgr. H. Malečková, R. Valter, D. Klímová

Nepřítomni - omluveni: Mgr. L. Kaucký

Hosté: Mgr. Bc. D. Kaiser (ředitel)

Podle plánu se sešla Školská rada na svém 1. zasedání a

  1. Zvolila počtem hlasů 4, za předsedu ŠR pana Ing. Jana Schneidera a za místopředsedkyni Danielu Klímovou;
  2. Schvaluje jednomyslně jednací řád;
  3. Schvaluje jednomyslně podle Školského zákona 561/2004 Sb. § 168 odst. 1 b) výroční zprávu o činnosti ZŠ Jižní IV. za rok 2016/17;
  4. Školská rada podle Školského zákona 561/2004 Sb. § 168 odst. 1 c) jednomyslně schvaluje změny Školního řádu v souvislosti s přechodem na elektronické knížky a třídní knihy, a potažmo podle Školského zákona 561/2004 Sb. § 168 odst. 1 d) jednomyslně schvaluje v něm obsažení pravidla hodnocení výsledků vzdělávání;
  5. Předběžně stanovuje termín dalšího, 2. zasedání školské rady na 13. 3. 2018 od 17:30 hodin.

Schválil: J. Schneider, D. Klímová

Zapisovatel: D. Kaiser

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)   vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b)   dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c)   vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d)   v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e)   dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první.,

f)    dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

 

§ 168

(1) Školská rada

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)    podává návrh na odvolání ředitele,

j)    podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Aktuality