PROFILACE ŠKOLY ANEB ČÍM JSME JI(Ž)NÍ

 • Rozvíjíme jazykové a komunikační dovednosti
 • (angličtina od 1. ročníku, další cizí jazyk od 6. ročníku, spolupráce se zahraničními školami, studijní jazykové zájezdy, dramatická výchova jako samostatný předmět i jako součást běžné výuky, informatika od 4. ročníku)
 • Nabízíme pestrou zájmovou činnost
 • (školní družina, kroužky, kurzy, akce ve volném čase)
 • Podporujeme otevřenou komunikaci a participaci na organizaci školy
 • (komunikace s rodiči při setkáváních s dětmi, emailový zpravodaj, webové stránky, KIWI magazín, žáci jako partneři vzdělávacího programu, školní parlament, Klub přátel školy, Školská rada, spolupracující občanská sdružení)
 • Pracujeme s talenty
 • (asistenti pedagogů, individuální práce, možnost akcelerace – rychlejší postup do vyššího ročníku, využití počítačů při individuálním vzdělávání v učebnách, příprava ke studiu na školách určených nadaným dětem, účast v postupových soutěžích a srovnávacím testování, od 6. do 9. ročníku volitelné předměty, zájmové kroužky, kurzy pro nadané, školní knihovna)
 • Podporujeme ty, kteří to potřebují
 • (školní psycholožka, speciální pedagogové, asistenti pedagogů, začleňování cizinců, přípravná třída pro předškoláky, Školička – kurz pro děti s odkladem, kurz Předškolák)
 • Zavádíme osobnostní a sociální výchovu do programu školy
 • (systém třídnických hodin, sestavování pravidel chování, školního řádu, socializační a preventivní programy, plánovací diář, relaxační prostory v budově a na zahradě – sálek, herna, klubovna, školní knihovna s PC, školní bufet, přírodní divadlo, ohniště, dětská a sportovní hřiště, ozdravné pobyty, lyžařské a plavecké výcviky)